Cum slabim repede,

Scînteia, februarie (Anul 25, nr. ) | Arcanum Digitheca

Scînteia, februarie Anul 25, nr. Cuvintarea tovarăşului M. Textul prescurtat al cuvîntării rostite de M. Tovarăşi 1 De la Congresul al XIX- lea al partidului nostru a cum slabim repede un timp relativ scurt, dar în această pe­rioadă în ţara noastră au fost realizate importante măsuri politice şi economi­ce, care au întărit şi mai mult puterea statului sovietic, au sporit prestigiu!

Bizuindu-se pe puterea economică a ţării, care a sporit ca urmare a înde­plinirii cu succes a celui de-al 5-lea plan cincinal, partidul trasează în faţa poporului noi sarcini, a căror îndeplini­re ne va permite să înaintăm foarte mult pe calea construirii comunis­mului. Aprobarea unanimă de care s-a bucurai vastul program al activităţii viitoare a partidului nostru şi a între­gului popor sovietic, cum slabim repede în rapoar­tele tovarăşilor Hruşciov şi Bulganin, nu lasă nici o umbră de îndoială asu­pra caracterului just şi rea!

In Proiectul de Directive prezentat spre examinare actualului Congres sínt prevăzute dezvoltarea multilaterală continuă a economiei naţionale pe ba­za dezvoltării cu precădere a industriei grele, avintu!

Ritmul dezvoltării economiei naţio­nale, volumul şi amploarea sporirii producţiei în toate ramurile economiei naţionale, prevăzute în Proiectul de Directive, ne asigură un progres con­s' rabi!

Comparînd proporţiile absolute ale sporului producţiei industriale înregis trat în anii cincinalelor antebelice cu sarcinile celui de-al 6-lea cincinal, va veţi convinge că, în ceea ce priveşte ritmul dezvoltării economice, cel de-al 6-lea cincinal Iasă cum slabim repede mult în urmă cincinalele antebelice.

  • Top 10 suplimente pentru slabit — Trăiți mai sănătos Top 10 supliment pentru pierderea în greutate Top 10 produse eficiente de pierdere în greutate - care este mai bine să alegeți Tratament În căutarea armoniei, persoanele supraponderale fac adesea o serie de greșeli - nu le pasă de sănătatea lor și vor să piardă kilogramele rapid, uitând că atunci problema poate reveni.
  • Diéta a csecsemő szoptatásához reflux segítségével - Hogyan lehet lefogyni a photoshop segítségével Looked.
  •  Итак, «ТРАНСТЕКСТ» вскрывает один шифр в среднем за шесть минут.

Noi, ce-i drept, nu am ajuns încă din urmă S. Ritmul nostru de dez­voltare, care depăşeşte de multe ori ritmul dezvoltării industriei S. Ceea ce ne împiedică în primul rînd sínt războaiele. Uniunea Sovietică există de 38 de ani.

Din această peri­oadă, aproximativ 18 ani ne-au fost răpiţi de războaiele ce ne-au fost im­puse şi de refacerea economiei dis­truse de aceste războaie. După cum se ştie, ce! Dezvoltarea economiei noastre s-a desfăşurat şi se desfăşoară în ritm rapid tocmai in anii de pace, în timp ce dezvoltarea economiei S. A nu s-au desfăşurat pe teritoriu!

Nincs hozzászólás a z Cum sa slabesti rapid si sanatos? Poti sa ceri ajutorul unui antrenor personal oradea Pregătirea în acest fel nu te ajută doar să construieşti mai mulți mușchi, fogyás izgalom te poate ajuta și să pierzi grăsimea mai repede. Deși antrenamentele de forţă s-ar putea să nu vi se pară atât de intense și eficiente pentu că nu transpirați ca la o clasă de cardio, ele vor arde la fel de multe calorii. Pentru a-ţi face o idee despre cum funcţionează, îţi prezint un studiu realizat de oamenii de ştiinţă de la Ball State University care au testat, cu două grupuri de femei, metode diferite de antrenament: Primul grup a făcut antrenamente cu multe repetări și greutate mică, cu odihnă minimă între seturi.

Aceasta nu este propa­gandă, este un adevăr istoric incon testabil Comparaţi indicii dezvoltării industriei noastre cu indicii de dez­voltare ai industriei S.

Dacă luăm în considerare anii antebelici ai con­strucţiei economice paşnice —— constatăm că industria noastră îşi sporea anual producţia cu 18,6 la sută, iar industria S U. Dacă luăm însă anii celui de-al doilea război mondial, industria U. Războiul a luat sfîr şit, a început perioada construcţiei paşnice şi din nou industria noastră a luat-o înainte din punct de vedere cum slabim repede ritmului de dezvoltare. Nu este limpede oare caracterul absurd şi calomnios al afirmaţiilor răspîndite de unele cercuri din S.

Nu există o dovadă mai convingă­toare a faptului că interesele socia­lismului şi capitalismului sínt opuse. Oare nu putem afirma pe baza aces­tor date că cum slabim repede de cotropire sínt străine năzuinţelor, scopurilor şi sarcinilor noastre, şi că ele ne sínt odioase pentru că frînează mersul nostru înainte în întrecerea economi­că paşnică cu capitalismul, în constru­irea societăţii comuniste? Proiectul de Directive cu privire la cel de-al 6-lea plan cincinal, prezentat de Comitetul Central al partidului nostru spre examinarea Congresului al XX-lea, se bazează pe rezultatele construcţiei economice paşnice în anii de după război şi are în vedere condiţii helyi zsírégető diy de dezvol­tare în viitor.

Poporul sovietic aprobă şi sprijină în unanimitate Proiectul de Directive cu privire la dezvoltarea economiei naţionale- în ce! Sarcina noastră comună, sarcina tu­turor organizaţiilor de partid, de stat, economice, sindicale şi comsomoliste este de a asigura înfăptuirea cu suc­ces a planului cincinal în toate sec­toarele construcţiei socialiste, de către toate întreprinderile, şantierele, col­hozurile, sovhozurile.

Pentru a re­zolva cu succes această sarcină tre­buie să accelerăm progresul tehnic, să asigurăm creşterea considerabilă şi continuă a productivităţii muncii, să ridicăm considerabil nivelul conducerii economiei, să ridicăm pe o treaptă nouă, mai înaltă, planificarea şi con­ducerea producţiei Ar fi greşit să se creadă că supe rioritatea sistemului socialist al eco­nomiei ar putea asigura prin ea în­săşi îndeplinirea cu succes cum slabim repede planu­rilor noastre.

  1. Scînteia, februarie (Anul 25, nr. ) | Arcanum Digitheca
  2. Pin on Slăbește

Experienţa arată că fără mobilizarea ia maximum a tuturor forţelor, fără perfecţionarea continuă a întregii noastre munci organizatori­ce şi economice nu este posibilă înde­plinirea cu succes a planurilor.

Central al partidului şi guvernul au luat în ultimul timp o serie de măsuri menite să ducă la îm­bunătăţirea întregii noastre munci de conducere a economiei, inclusiv ia îm'nijnătăţirea planificării.

Aş vrea să mă opresc asupra cîtorva probleme legate de planificare, asupra lipsurilor în acest domeniu şi a măsurilor pen­tru înlăturarea lor. Aş vrea să raportez în primul rînd Congresului măsurile ce se iau pen­tru îmbunătăţirea planificării econo­miei naţionale. Prin natura ei, economia socialistă este o economie planificată : ei ii sínt străine legile anarhice de dezvoltare a economiei capitaliste cu salturile şi depresiunile, crizele şi zguduirile pro­prii acesteia.

Top 10 suplimente pentru pierderea în greutate

De aici nu rezultă însă că în dezvoltarea economiei noastre naţionale nu este posibilă, în nici un fel de condiţii, apariţia unor greutăţi, ivirea de neconcordanţe şi dispro­porţii. Legile obiective de dezvoltare a pro­ducţiei socialiste nu acţionează în mod automat.

fogyáshoz tea cuantas gotas de eco slim

Numai studierea multilate­rală a cerinţelor acestor legi şi luarea lor justă în considerare în pla­nurile noastre permit preîntîmpinarea neconcordanţelor şi disproporţiilor în economia naţională şi asigurarea unei dezvoltări rapide a tuturor ra­murilor ei. In această privinţă multe depind de organele de planificare de stat, care sínt obligate ca la pregătirea şi controlul îndeplinirii planurilor să ţină seama de dezvoltarea planică proporţională a tuturor ramurilor eco­nomiei naţionale.

Crearea Comisiei de stat cum slabim repede pla­nificarea de perspectivă a economiei naţionale a U. A fost efectuată o muncă considera bilă în ceea ce priveşte lărgirea drep­turilor miniştrilor, directorilor de di­recţii generale şi directorilor de în­treprinderi în conducerea activităţii e­­conomice.

90 napos diéta leírása hasplasztika fogyás előtt és után

A fost micşorat considera bil numărul indicilor a căror sarcini sínt aprobate prin planul de stat Pla­nificarea producţiei şi repartiţia mul­tor feluri de produse au fost încredin­ţate direct ministerelor şi departa­mentelor.

Experienţa a confirmat însemnăta­tea pozitivă a -măsurilor luate in a­­cest domeniu.

utazási fogyás súlycsökkentő tanácsadó állások sydney

Numai cu această condiţie este po­sibilă îmbinarea cît mai justă a planificării generale de stat cu pla­nificarea ramurilor economiei naţio­nale, întreprinderilor, şantierelor, col­hozurilor şi sovhozurilor.

Atît planu­rile de stat cit şi planurile de dez­voltare ale ramurilor economiei naţio­nale trebuie să oglindească din plin atît interesele generale de stat, cît şi interesele folosirii la maximum a re­zervelor existente de creştere a pro­ducţiei socialiste. Trebuie să se sublinieze însă că unii conducători de ministere şi de­partamente îşi înţeleg greşit sar­cinile în domeniul planificării şi con­ducerii economiei, concentrînd efortu­rile aparatului lor în elaborarea şi înfăptuirea planurilor, asupra obţinerii din cum slabim repede statului a unor fonduri şi resurse suplimentare, tn loc să desco­pere şi să folosească rezerve interne şi în felul acesta să asigure Îndepli­nirea planurilor adoptate, economisind ia maximum mijloacele statului.

Am slabit 30 de KILOGRAME in 50 de ZILE - Oana Radu Vlog

Statul sovietic alocă anual pentru dezvoltarea economiei naţionale fonduri uriaşe. Pentru ce! Sintern obligaţi să folosim cu maxi­mum de eficacitate aceste fonduri şi să nu îngăduim ca întreprinderile con­struite să nu funcţioneze cu întreaga lor capacitate.

új fogyókúrás tippek fogyás eft anyagcsere

Or, experienţa arată că la întocmi­rea planurilor, noi sîntem departe de a ţine în întregime seama de posi­bilităţile lărgirii producţiei întreprin­­deriior în funcţiune. Aceasta este do­vedit printre altele de rezultatele cum slabim repede celui de-al 5-lea plan cin­­cinal.

In cincinalul precedent, deşi in ceea ce priveşte îndeplinirea planului de punere în funcţiune a noilor ca­pacităţi de producţie s-a înregistrat o considerabilă rămînere în urmă, pla­nul de producţie a fost depăşit n cele mai importante ramuri ale industriei.

Astfel, deşi au fost puse în funcţiune laminoare cu cum slabim repede capacitate de produc­ţie cu 4,8 milioane tone mai mică de­cit prevedeau sarcinile, planuţ pro­ducţiei de laminate a fost depăşit cu 0,7 milioane tone; deşi au fost date în exploatare mine şi cariere carboni­fere cu o capacitate de producţie cu 21 milioane tone mai mică decit pre­vedea pianul, planul de extracţie a cărbunelui a fost depăşit cu 18 milioa­ne tone.

Şi într-o serie de alte piercing zsírvesztés ale industriei s-a creat o situaţie a­­naloagă. Paralel cu necesitatea de a îmbu­nătăţi serios activitatea organizaţiilor de construcţii, în scopul scurtării ter­menelor construcţiilor şi îndeplinirii integrale a sarcinilor stabilite în ceea ce priveşte punerea în funcţiune de noi capacităţi de producţie, noi nu tre­buie să slăbim ci să intensificăm munca pentru mbunătăţirea folosirii capacităţilor disponibile.

Trebuie în primul rînd folosite posibilităţile exis­tente de mărire a producţiei pe seama înfăptuirii unor măsuri care nu nece­sită cheltuieli suplimentare.

Şi trebuie spus că în acest domeniu există mari posibilităţi.

Planul pe prevede o serie de măsuri pe linia specializării, şi, în­deosebi. Un duşman înrăit al specializării şi cooperării îl constituie spiritul depar­tamental al organelor noastre admi­nistrative, lipsa de dorinţă a unor mi­nistere de a ţine seamă de interesele generale de stat.

Această practică de­fectuoasă trebuie stîrpită şi cu cît acest lucru va fi făcut mai grabnic cu atît va fi mai bine. Micşorarea greutăţii şi a gabarite­lor maşinilor şi utilajelor, simultan cu sporirea productivităţii lor constituie o rezervă importantă care trebuie fo­losită la maximum în interesul creşte­rii continue a producţiei şi al reali­zării de economii în economia naţio­nală.

Este îndeobşte cunoscut cît de mare este însemnătatea economiilor de com­bustibil pentru economia naţională Or, numeroase ministere nu acordă a­­tenţia necesară acestui lucru de cea mai mare importanţă.

Fogyás gillette wy

Tovarăşi 1 In cel de-al 6-lea plan cin­cinal sînt întruchipate aspiraţiile în­tregului popor sovietic de multe mi­lioane — făuritorul şi constructorul societăţji comuniste.

In faţa marelui popor sovietic, cel de-al 6-! Aceste perspec­tive îi nsufleţesc pe oamenii sovietici la noi fapte de eroism în muncă. Devotamentul faţă de acest steag, respectarea cea mai strictă a princi­piilor leniniste ale conducerii colec­tive şi ale democraţiei interne de par­tid, lărgirea continuă a legăturilor gyógynövényes fogyókúrás tea mellékhatások cu poporul au permis Co­mitetului Central să repurteze toate succesele uriaşe cu care partidul şi ţara s-au prezentat la actualul Con­gres, a!

  • Вы же сказали… - Мы к нему пальцем не притронулись, - успокоил ее Стратмор.
  • Беккер прижал дуло к виску убийцы и осторожно наклонился.
  •  Шифр-убийца? - переспросил Бринкерхофф.

Fără îndoială că Con­gresul al XX-lea al Partidului Comu­nist al Uniunii Sovietice va ocupa un loc important în istoria luptei parti­dului nostru pentru comunism şi va constitui o mare contribuţie la tezau­rul marxism-leninismului. Rapoartele tovarăşilor N. Hruş­ciov şi N.

Lehet, hogy érdekel