Eco slim davkovanie

Návod k použití AQUALTIS PRAÈKA. Obsah AQSL 109

Je velmi dùležité uschovat tento návod za úèelem jeho další konzultace.

V pøípadì prodeje, darování nebo pøestìhování praèky se ujistìte, že zùstane uložen v její blízkosti.! Pozornì si pøeètìte uvedené pokyny: obsahují dùležité informace týkající se instalace, použití a bezpeènosti pøi práci.! V obálce s tímto návodem mùžete najít kromì záruky také souèástky potøebné k instalaci.

eco slim davkovanie

Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy Rozbalení 1. Po rozbalení praèky zkontrolujte, zda bìhem pøepravy nedošlo k jejímu poškození. V pøípadì, že je poškozena, ji nezapojujte a obra te se na prodejce. Odstraòte 4 šrouby chránící pøed poškozením bìhem pøepravy a pøíslušnou rozpìrku, které se nacházejí v zadní èásti viz obrázek.

Uzavøete otvory po šroubech plastovými krytkami, které jsou v obálce. Uschovejte všechny díly; v pøípadì pøepravy praèky bude tøeba provést jejich opìtovnou montáž, aby se zamezilo vnitøním poškozením.! Obaly nejsou hraèky pro dìti!

Vyrovnání do vodorovné polohy 1. Praèku je tøeba umístit na rovnou a pevnou podlahu; praèka se nesmí opírat o stìnu ani o nábytek.

  • Fogyás | budafaluus.hu
  • A cigiktől lefogy
  • Návod k použití AQUALTIS PRAÈKA. Obsah AQSL PDF Free Download
  • Беккер почувствовал, что у него подкашиваются ноги.

Vykompenzujte nerovnosti vyšroubováním nebo zašroubováním nožek, dokud se zaøízení nebude nacházet ve vodorovné poloze praèka nesmí být naklonìna o více než 2 stupnì.! Dùsledné vyrovnání do vodorovné polohy zajistí stabilitu a zabrání vibracím a hluènosti, zejména ve fázi odstøeïování.!

eco slim davkovanie

V pøípadì instalace na podlahovou krytinu nebo na koberec nastavte nožky tak, aby pod praèkou zùstal dostateèný volný prostor pro ventilaci.

Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody Pøipojení pøítokové hadice vody!

EcoSlim Fizzy Kvapky Recenzie - ECOSLIM FIZZY

Pøed pøipojením pøítokové hadice k rozvodu vody nechte odtéct vodu, dokud nebude prùzraèná. Pøipojte pøítokovou hadici k zaøízení prostøednictvím pøíslušné pøípojky na vodu, umístìné vpravo nahoøe viz obrázek.

Стекла очков блеснули, и его пальцы снова задвигались в воздухе.

Dbejte na to, aby hadice nebyla pøíliš ohnutá nebo stlaèená.! Tlak v rozvodu vody se musí pohybovat v rozmezí hodnot uvedených v tabulce s technickými údaji viz vedlejší strana.!

V pøípadì, že délka pøítokové hadice nebude dostateèná, obra te se na specializovanou prodejnu anebo na autorizovaný technický personál.!

Nikdy nepoužívejte použité ani staré pøítokové hadice, ale hadice, které jsou souèástí pøíslušenství zaøízení. Nepoužívejte prodlužovací kabely a rozvodky.!

Adobe Photoshop Lightroom CC ini bekerja di 32 bit maupun 64 bit.

Kabel nesmí být ohnutý ani stlaèený.! Výmìna kabelu a zástrèky musí být svìøena výhradnì autorizovanému technickému personálu. Výrobce neponese žádnou odpovìdnost za následky nerespektování uvedených pøedpisù. CZ Nebo ji zachy te na okraj umývadla èi vany a pøipevnìte ji ke kohoutku prostøednictvím držáku z pøíslušenství viz obrázek.

Acai EcoSlim Fizzy Cena A toto ma donútilo urobiť rázny krok én rengeteg időt és pénzt pazaroltam kínzó diétákra és hasztalan személyi edzőkre, de semmi nem segített.

Volný konec vypouštìcí hadice nesmí zùstat ponoøený ve vodì.! Použití prodlužovacích hadic se nedoporuèuje; je-li to však nezbytné, prodlužovací hadice musí mít stejný prùmìr jako originální hadice a její délka nesmí pøesáhnout cm.

Pøipojení k elektrickému rozvodu Pøed zasunutím zástrèky do zásuvky se ujistìte, že: je zásuvka uzemnìná a že vyhovuje normám; Technické údaje Model AQSL Rozmìry šíøka 59,5 cm výška 85 cm hloubka 47 cm je eco slim davkovanie schopna snést maximální zátìž odpovídající jmenovitému pøíkonu zaøízení, uvedenému v tabulce s technickými údaji viz vedle ; hodnota napájecího napìtí odpovídá údajùm uvedeným v tabulce s technickými údaji viz vedle ; se zásuvka shoduje se zástrèkou napájecího kabelu zaøízení.

V opaèném pøípadì je tøeba dát vymìnit zásuvku anebo zástrèku.!

Praèka nesmí být umístìna venku pod širým nebem, a to ani v pøípadì, že by se jednalo o místo chránìné pøed nepøízní poèasí, protože je velmi nebezpeèné vystavit ji pùsobení deštì eco slim davkovanie bouøí.! Po definitivním umístìní praèky musí zásuvka zùstat snadno pøístupná.

Kapacita Napájení Pøipojení k rozvodu vody Rychlost odstøeïování Kontrolní program podle normy EN Hluènost db a re 1 pw od 1 do 5 eco slim davkovanie viz štítek s technickými údaji, aplikovaný na zaøízení maximální tlak 1 MPa 10 bar minimální tlak 0. Informace týkající se dávkování pracích prostøedkù jsou uvedeny v kapitole Prací prostøedky a prádlo.

eco slim davkovanie

V poslednì uvedeném pøípadì se doporuèuje nalít prací prostøedek tìsnì pøed spuštìním praèky. Doporuèuje se nikdy nepøekroèit maximální úroveò vyznaèenou møížkou a rozøedit koncentrovanou aviváž.

Zelená kontrolka poukazuje na to, a fogyás hangulata megváltozik je zaøízení zapnuto. Pro vypnutí praèky bìhem praní je tøeba držet stisknuté tlaèítko déle, pøibližnì 2 sek.

Vypnutí zaøízení bìhem praní zpùsobí zrušení probíhajícího pracího programu. Abyste mohli nastavit optimální program, prohlédnìte si Tabulku programù.

Bejegyzés navigáció

Bìhem pracího programu zùstane otoèný knoflík bez pohybu. Pøíslušná kontrolka zvolené volitelné funkce zùstane rozsvícena viz Jak provést prací cyklus. Nápis se rozsvítí po ukonèení cyklu. Po zahájení cyklu se kontrolka rozsvítí stálým svìtlem. Pøejete-li si pøerušit praní, znovu stisknìte tlaèítko; kontrolka bude blikat oranžovým svìtlem. Když je kontrolka Zablokovaná dvíøka zhasnuta, je možné otevøít dvíøka s prùzorem.

Cyklus mùžete znovu spustit z místa, v nìmž byl pøerušen, opìtovným stisknutím tlaèítka.

  1. Cele mai bune fructe pentru slabit
  2. Krása a zdravie: júna
  3. Mikrofon fogyás injekciók vélemények

Aby bylo možné dvíøka otevøít, je tøeba pøerušit cyklus viz následující strana.

Lehet, hogy érdekel